UCC NETWORK

เครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1
1

จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์

ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีการพัฒนาธุรกิจ

สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ สู่ชุมชน

ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ Premium OTOP และ High Value Service

สินค้าแนะนำ

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง