ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Exhibition Center)

(-- เปลี่ยนชื่อใหม่ 1 มี.ค. 64 --)
ชื่อเดิม : ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1
1

จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์

ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีการพัฒนาธุรกิจ

สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ สู่ชุมชน

ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ Premium OTOP และ High Value Service

สินค้าแนะนำ

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง