Recent Posts / View All Posts

งานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์แสด…

“Thailand International Health Expo 2022”

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 …

การเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้จัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2564 ศ…

PSU Research expo and Innovation Showcase 2022

| กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
17 กุมภาพันธ์ 265 ศูนย์แสดงงาน…

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข…

Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

| กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย | No Comments
Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค…

โครงการ การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (High Value Service)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด คณะบร…

โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชน สวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (High Value Service)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์…

โครงการ พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจังหวัดพัทลุง (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด สาขาว…

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิง เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิชาวิศว…

โครงการการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด วิทยา…

โครงการ ออกแบบและผลิต อุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ (Premium OTOP) หน่วยงานต้นสังกัด สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยา…