Recent Posts / View All Posts

โครงการ การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (High Value Service)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด คณะบร…

โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชน สวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (High Value Service)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์…

โครงการ พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจังหวัดพัทลุง (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด สาขาว…

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิง เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิชาวิศว…

โครงการการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  หน่วยงานต้นสังกัด วิทยา…

โครงการ ออกแบบและผลิต อุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ (Premium OTOP) หน่วยงานต้นสังกัด สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยา…

โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ Yala Bird City” (Premium OTOP)

| ข่าวงานวิจัย | No Comments
โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ Yala B…