Recent Posts / View All Posts

งานประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย…

“งาน ม.อ. วิชาการ” ประจำปี 2565

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (…

งานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์แสด…

“Thailand International Health Expo 2022”

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 …

การเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้จัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2564 ศ…

PSU Research expo and Innovation Showcase 2022

| กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
17 กุมภาพันธ์ 265 ศูนย์แสดงงาน…

สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564…

PSU Bazaar Learning Marketplace

| ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2564 …

โครงการมหกรรมขับเคลื่อนความสุข เบสท์ดีล เบสเดย์

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ศ…

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม | No Comments
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข…

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มอ.ปัตตานี

| กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม | No Comments
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข…

กิจกรรม workshop การประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม โครงการ Innovation Hub

| กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม | No Comments
เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 25…