บริการของเรา

บริการหลัก บริการของเรา 3 หัวข้อ

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้

 • การพัฒนาสินค้าต้นแบบ (Prototype) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และใช้ Lab Facility

 • การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

2. สนับสนุนผู้ประกอบการ

 • การให้คำปรึกษาธุรกิจ

 • การหาเครือข่ายธุรกิจ

 • การจับคู่ธุรกิจ

 • การหาแหล่งทุน

 • การสนับสนุนทรัพยากร

 • การให้บริการทางด้านทรัพย์สินปัญญา

 • การทดสอบตลาด และประชาสัมพันธ์

 • การให้บริการด้านสัญญา และข้อกฎหมาย

 • การขอรับบริการอื่น ๆ

3. ฝึกอบรมบุคลากร

 • การให้บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร