กลุ่มเป้าหมาย

  1.  ผู้ประกอบการ

  2.  ชุมชน

  3.  ประชาชนทั่วไป

  4.  กลุ่มแม่บ้าน

  5.  นักศึกษา

คุณสมบัติของผู้รับบริการ

  1. ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

  2. ผู้ที่มีศักยภาพ มีปัจจัย หรือโอกาสที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง

  3. ผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางศูนย์จัดให้

  4. ผู้ที่มีศักยภาพด้านการตลาดที่สามารถเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ