ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานดำเนิน

การเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง โดยการใช้ต้นทุนหรือศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นด้านต่างๆ

มาบูรณาการกับความสร้างสรรค์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถนำมาต่อยอดให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ Premium OTOP (หัตกรรม) และHigh Value Service ให้มีคุณภาพและทำการขยาย

ธุรกิจโดยการตลาดที่ใช้ระบบสารสนเทศ คือ E-commerce พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาทำธุรกิจ

เพิ่มขึ้น โดยใช้กลไกการสร้างผู้ประกอบการแบบStart up เพื่อนำมาซึ่งการสร้างรายได้ และอาชีพให้

กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งผลสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป โดยหน่วยงานได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักวิจัยและ

พัฒนา ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ให้เกิดเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นสินค้า Premium OTOP

(หัตถกรรม) และ High Value Service ให้มีคุณภาพและทำการขยายธุรกิจโดยการตลาดที่ใช้

ระบบสารสนเทศ คือ E-commerce พร้อมส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาทำธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยใช้กลไกสร้าง

ผู้ประกอบการแบบ Start up แก่ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้ต้นทุน ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้อง

ถิ่นในด้านต่างๆ นำมาบูรณาการกับความสร้างสรรค์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถนำ

มาต่อยอดให้เกิดผลผลิตที่เป็นสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่นำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่ม รายได้ และอาชีพ

ให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งผลสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป