วิสัยทัศน์ รวมกัน พันธกิจ

“บูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนางานสร้างสรรค์”

พันธกิจ

1.สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่
2.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์จากนักวิจัย เพื่อผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัดดังนี้ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ให้เกิดเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมคุณภาพสูงและบริการที่มีมูลค่าสูง ให้มีคุณภาพและทำการขยายธุรกิจโดยการตลาดที่ใช้ระบบสารสนเทศ คือ E-commerce พร้อมส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาทำธุรกิจเพิ่มขึ้น