โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ Yala Bird City” (Premium OTOP)

By กรกฎาคม 12, 2018ข่าวงานวิจัย

โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ Yala Bird City” (Premium OTOP)

หน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ เทศบาลนครยะลาหัวหน้าโครงการ

โดย ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นตัวตนสื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

หนึ่งในวิถีชีวิตของชาวยะลาคือการเลี้ยงนก ทั้งนกเขาชวาเสียงนกกรงหัวจุก มาสร้างเป็นเศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์ผ่านการดำเนินโครงการ Yala Bird City โดยการส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเทศบาลนครยะลา

ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบและสินค้าท้องถิ่น

เช่น ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย การใช้ผ้าดิบของท้องถิ่นเป็นผ้าคลุมกรงนก ถุงกล้วย ถุงผ้า และรองเท้า

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริมทางด้านวิชาการ

สนับสนุนบุคลากร การรวบรวมองค์ความรู้ การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยดี ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ มีสไตล์ มีเสน่ห์ และใช้งานได้จริง

เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่ม

โดยการใช้ทุนนวัตกรรมท้องถิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา