โครงการ ออกแบบและผลิต อุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ (Premium OTOP) หน่วยงานต้นสังกัด สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

By สิงหาคม 21, 2018ข่าวงานวิจัย

 

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดย อาจารย์สุธรรม มัควัลย์

เป็นส่วนหนึ่งการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช ในรูปแบบใหม่แตกต่างจากโครงการอื่นที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการออกแบบประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ทำให้มีประโยชน์ใช้สอยและสามารถวางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึกของโรงแรมระดับ 4-5ดาว