โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิง เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ (Premium OTOP)

By สิงหาคม 23, 2018ข่าวงานวิจัย

หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หัวหน้าโครงการ โดย อาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์

           กลุ่มศรียะลาบาติก เป็นกลุ่มทำผ้าบาติกที่อนุรักษ์การทำผ้า ปะลางิง ด้วยการทำผ้าบาติกพิมพ์ด้วยบล็อกไม้ โดยออกแบบลวดลายผ้าจากลวดลายตามมัสยิด บ้านเก่า ช่องลมต่างๆ ทำให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในปัจจุบัน กลุ่มก็จะมีการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนางาน กลุ่มศรียะลาบาติก มีผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เสื้อผ้า ของที่ระลึก ผ้าพันคอ ผ้า คลุ่มไหล่ ผ้าถุง และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อกลุ่มศรียะลาบาติกเป็นสินค้าคุณภาพที่เป็นที่พอใจของผู้นิยมผ้าบาติก ด้วยหลักการดำเนินงานดังกล่าว โดยการใช้ผ้าปะลางิงมาแปรรูปเป็นสินค้าตัวใหม่ กระเป๋าถือทำเป็น คอนเลคชั่น 5 ผลิตภัณฑ์ ออกแบบรูปแบบสีสันด้วยเทรนใหม่ ใช้ เทคโนโลยีนาโนพัฒนาผ้าปะลางิงให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาสินค้าโอท็อป ด้วยหลักการออกแบบที่ทันสมัยกับปัจจุบัน บวกกับเทคโนโลยีด้วยการทำสิ่งทอนาโททำผ้าปะลางิงสะท้อนน้ำกันเปื้อนสำหรับทำผลติภัณฑ์ และผลิตสินค้าคุณภาพสูงมุ่งเป้ากลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านให้คำปรึกษาและพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ