โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชน สวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (High Value Service)

By สิงหาคม 23, 2018ข่าวงานวิจัย

 

หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย ผศ.คำรณ  พิทักษ์

 

สวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะเลี้ยงกล้าพันธุ์ไม้ และการเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตขายมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทดลองทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ จากผลผลิตของสวนเพื่อใช้เองภายในครอบครัวและเพื่อนบ้าน สนับสนุนและช่วยเหลือปรับปรุง ยกระดับในหลายด้าน สำหรับกิจกรรมหลักที่สวนลุงวรและชาวบ้านในชุมชุนดำเนินอยู่มี2 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มผู้มาเรียนรู้และมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอินทีร์แบบครบวงจร ลักษณะกิจกรรมได้แก่ การท่องเที่ยวแบบ One day trip, Camping, Home Stay, กลุ่มศึกษาดูงานเป็นต้นการจัดกิจกรรมเหล่านี้ อาศัยทรัพยากรในชุมชน ปราญช์ชาวบ้าน และความร่วมมือของชุมชนเป็นจุดขาย 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน 2.1 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน แปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จากพื้นที่การเกษตรของชุมชน ซึ่งมีแผนจะขอรับรองมาตรฐาน Organic ในอนาคต 2.2 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ย สารอาหารบำรุงพืชสารป้องกันศัตรูพืชซึ่งผลิตจากจุลินทรีในท้องถิ่นและพัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์