โครงการ พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจังหวัดพัทลุง (Premium OTOP)

By สิงหาคม 23, 2018ข่าวงานวิจัย

 

หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดย ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ

กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ้าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกเพศทุกวัย การส่งออกผ้าฝ้ายของประเทศไทยมีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี สำหรับภาคใต้นั้นการทอผ้าจะมีในพื้นที่ที่จำกัด เช่น ผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้านาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ผ้าบาติกแถบสามจังหวัดชายแดนใต้และแถบภูเก็ต ผ้าพิมพ์ลายปาเต๊ะจังหวัดกระบี่ ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา จากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว นิคมลานข่อยที่มีการทอผ้ายกดอกด้วยกี่กระตุกนั้นตามแบบฉบับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น แทบจะไม่มีใครได้เห็นในปัจจุบัน หรือแทบจะไม่เคยรู้จักเลยว่าที่จังหวัดพัทลุงนั้นมีการทอผ้ายกดอกที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งการทอผ้าของนิคมลานข่อยจะมีการทอผ้าแบบลายดอกไม้ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ลาย คือ ดอกพะยอมเล็ก ดอกปีบ ดาหลา ระฆังทอง พวงพะยอม แคแสด พลวัตร บัวประดิษฐ์ ศรีพะยอม พะยอมไพล ดอกข่อย แก้วประยุกต์