อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

By สิงหาคม 24, 2018ข่าวอบรม

 

ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศ

อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 เป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการบริการ (Service Design)

โดยวิทยากรจาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

การ Workshop Business Model และ Product Development โดย ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ประธานคณะกรรมการโครงการ Innovation Hubs

และอบรมคอร์ส Clinic Prepare Innovation (Pain Points) for IP โดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และรักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ Freak lab นวัตกรรมใหม่เพื่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

อบรมเชิงปฎิบัติการ IP โดยคุณณัฐพล อร่ามเมือง จากZICO LAW (Thailand) Limited

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ Branding&Marketing โดยคุณสมศักดิ์ บุญคำ Founder and CEO บริษัท Local Alike

อบรมเชิงปฎิบัติการ Branding&Marketing โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist&Sustainability Advisor

 

และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 อบรมสื่อสร้างสรรค์ Digital Content Pitching ภาคทฤษฎี

โดย รศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อบรมการนำเสนอ VDO/Content/การจัดนิทรรศการ โดย อาจารย์ศรัทธา ศรัทธาทิพย์

และ Workshop Clinic (Branding &Marketing)โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.พองาม วีรุตมเสน มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

 

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (UCCN Hubs)

และศูนย์สาขา (Spokes) ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนจากงานวิจัย

และพัฒนาสินค้าให้เกิดเป็นธุรกิจอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ได้ต่อไป