โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ”

By สิงหาคม 24, 2018ข่าวอบรม

โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ”

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

วางแผนพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจ Start Up

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ประกอบการ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

วิทยาการ

ดร.วรพจน์ ปานรอด

ผศ.ดร. ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์

อ.นุรซาร์ธิดาห์ อุเซ็ง