โครงการ การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (High Value Service)

By สิงหาคม 24, 2018ข่าวงานวิจัย

 

หน่วยงานต้นสังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หัวหน้าโครงการ

โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช

การศึกษาศักยภาพด้านสินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนาภาคใต้ จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย บากันใหญ่ ควนโพธิ์ จังหวัดสตูล ตลาดริมน้ำคลองแดน ท่าหิน “วิถีโหนด นา เล” จังหวัดสงขลา บางปู ทรายขาว จังหวัดปัตตานี หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จังหวัดยะลา วัดชลธาราสิงเห และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส ทำให้ทราบถึงทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยว และโอกาสในการส่งเสริมให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณภาพด้วยโดยอาศัยศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ทั้งในด้านของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของผู้คน ที่มีความหลากหลายทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน