โครงการอบรม “การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรในท้องถิ่น”

By ตุลาคม 17, 2018ข่าวอบรม

โครงการอบรม “การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรในท้องถิ่น”

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องสรพงศ์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (ชั้น 3) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ประกอบการประเภทสินค้าหัตถกรรม/นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้องที่มาจากผลการวิจัยหรือการร่วมวิจัย และ กลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากรในท้องถิ่นที่สนใจเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยใช้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิทยาการ

ดร.วรพจน์ ปานรอด

คุณชารีฟ เด่นสุมิตร