พิธีเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

By ตุลาคม 3, 2019กิจกรรม/ข่าวสาร

พิธีเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี
– รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก รักษาการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กล่าวรายงาน
– พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) คณะศิลปกรรมศาสตร์