กิจกรรม workshop การประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม โครงการ Innovation Hub

By กุมภาพันธ์ 5, 2020กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศ 4.0 กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงประเมินผลงานของโครงการย่อยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 9 แห่ง โดยประเมินในด้านผลกระทบเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ต่อชุมชนและท้องถิ่น (Cultural and Socioeconomic Impact) และความคุ้มค่า (Value for Money) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ ณ โรงแรมวิก 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป (บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จํากัด) มาเป็นผู้บรรยาย

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ได้คัดเลือก Best case คือ โครงการพัฒนาผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ซึ่งได้นำ อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา  หัวหน้าโครงการพัฒนาผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และ นางปริยากร  ธรรมพุทธสิริ ผู้ประกอบการบริษัทรักบ้านเราจำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Workshop FRAMEWORK SROI โดยกิจกรรม มีการนำเสนอและสรุปขอบเขตการดำเนินงานวิจัยที่เป็น Best case ของแต่ละ Hubs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณา “กรอบการประเมินและตัวชี้วัด” “ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ” “โอกาสในการขยายผลลัพธ์ของโครงการ” และ “การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่”