“งาน ม.อ. วิชาการ” ประจำปี 2565

ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Exhibition Center : RIEC) ภายใต้ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ. วิชาการ
ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ณ บูธ Q บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ รวมถึงจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่ลักษณะการให้บริการของศูนย์แสดงงานวิจัย ฯ มีการสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้สนใจที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

  1. กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม” ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม/บริการของศูนย์แสดงงานวิจัย ฯ ที่เชื่อมโยงบริการไปยังส่วนงานต่าง ๆ อาทิ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นและข่าวสารต่าง ๆ จึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มเพื่อน Line Official ของศูนย์แสดงงานวิจัย ฯ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 193 คน
  2. กิจกรรม “ขยะรีไซเคิลแลกรางวัล” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ นำขวดพลาสติก แก้วน้ำที่เป็นขยะและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ มาแลกรางวัล จาก RIEC จำนวน 25 คน
  3. กิจกรรม “ตอบคำถามกับ RIEC” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถาม ความรู้ในแคตตาล็อคของ RIEC เพื่อแลกของรางวัล จำนวน 30 คน
  4. กิจกรรม “หยิบสุ่ม แลกรางวัล” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หยิบสุ่ม รายชื่อผลิตภัณฑ์งานวิจัย ในกล่องสุ่มที่ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ และบอกสรรพคุณ หรือลักษณะของสินค้าให้ถูกต้อง จำนวน 15 คน

ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนงานประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกตั้งแต่ “ค้นหางานวิจัยและนวัตกรรม” ทุกรูปแบบที่มีศักยภาพพร้อมขาย/ให้บริการ และ/หรือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อมาจัดแสดงและจำหน่าย หรือให้บริการโดยการเชื่อมโยง/ประสานงานไปยังคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การมีรายได้และเป็นแนวทางในการทำความร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อหารายได้หรือสร้างธุรกิจบนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน