Category

กิจกรรม/ข่าวสาร

PSU Research expo and Innovation Showcase 2022

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

17 กุมภาพันธ์ 265 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงสินค้า ภายในงาน PSU Research expo and Innovation Showcase 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี รองงศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 คุณปริญญา มิ่งสกุล คุณปิยาภัสร์ ปันฉิม และ คุณเมธิส โลหเตปานนท์ นักวิจัยตัวแทน จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เข้าสัมภาษณ์ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ในโครงการ “การปรับโครงสร้างแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในยุคหลังโควิด-19” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมยกระดับทักษะและคุณภาพของแรงงานสร้างสรรค์ไทย และเพื่อสนับสนุนโมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคหลังโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  เป็นผู้ให้ข้อมูลในโครงการ คราฟติ้ง ฟิวเจอร์ : วานีตา เป็นความร่วมมือระหว่าง British Council Thailand สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา ซึ่งสนับสนุนอนาคตของงานหัตถกรรม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในภาคหัตถกรรม โดยงานทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มจักสานทั้ง 4 กลุ่ม ในปัตตานีและนราธิวาส รวมถึงผลกระทบจาก COVID-19 ต่ออุตสาหกรรม แนวโน้มในอนาคต ความต้องการแรงงานหัตถกรรมและทักษะที่จำเป็น ในแง่ของการสร้างรายได้ นักท่องเที่ยว การเพิ่มทรัพยากรและการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน

 

โครงการมหกรรมขับเคลื่อนความสุข เบสท์ดีล เบสเดย์

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เข้าร่วมกิจกรรม “โตโยต้าฝากร้าน” ใน “โครงการมหกรรมขับเคลื่อนความสุข เบสท์ดีล เบสเดย์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้แนะนำผลงาานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนา หรือต่อยอดทางความคิดของตน โดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯ ได้มี นางสาว วิภาดา กาญจนรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ขึ้นเป็นตัวแทนนำเสนผลงานและประชาสัมพันธ์ ประเภทเวชสำอางค์ต่าง ๆ จากงานวิจัย

 

Grand Opening A-Store

By | กิจกรรม/ข่าวสาร
Grand Opening A-Store แห่งแรกของภาคใต้ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ใต้ตึก LRC ม.อ. วข.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคได้ตอนล่าง ได้เปิดให้จำหน่ายสินค้า ทั้งจากงานวิจัย และ Premium OTOP  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯ คอยให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ ต่าง ๆ และมีการจัด Promotion ลดราคาสินค้า ในเทศกาลต่าง ๆ
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 074 – 282290
Facebook : ศูนยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
www.ucclowersouth.com
Line : UCCNPSU
E-mail : uccpsu@gmail.com

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สาขาย่อย Spoke Innovation Hub ใณ อาคาร Kid+D@Historic Center ถนนนางงาม จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ประธานโครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แะ คุณธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ, หอประชุมคณะฯ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ 360 องศา
.
จากการพูดคุยหารือกันวันนี้ทางคณะฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยงานสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่กระบวนการวิจัยต่อไป

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มอ.ปัตตานี

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สาขาย่อย Spoke Innovation Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และ หัวหน้าศูนย์วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมทีมบริหารและบุคลากรศูนย์ Spoke นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ, หอประชุมคณะฯ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ 360 องศา
.
จากการพูดคุยหารือกันวันนี้ทางคณะฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยงานสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่กระบวนการวิจัยต่อไป

กิจกรรม workshop การประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม โครงการ Innovation Hub

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศ 4.0 กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงประเมินผลงานของโครงการย่อยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 9 แห่ง โดยประเมินในด้านผลกระทบเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ต่อชุมชนและท้องถิ่น (Cultural and Socioeconomic Impact) และความคุ้มค่า (Value for Money) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ ณ โรงแรมวิก 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป (บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จํากัด) มาเป็นผู้บรรยาย

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ได้คัดเลือก Best case คือ โครงการพัฒนาผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ซึ่งได้นำ อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา  หัวหน้าโครงการพัฒนาผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และ นางปริยากร  ธรรมพุทธสิริ ผู้ประกอบการบริษัทรักบ้านเราจำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Workshop FRAMEWORK SROI โดยกิจกรรม มีการนำเสนอและสรุปขอบเขตการดำเนินงานวิจัยที่เป็น Best case ของแต่ละ Hubs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณา “กรอบการประเมินและตัวชี้วัด” “ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ” “โอกาสในการขยายผลลัพธ์ของโครงการ” และ “การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่”

Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย

Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แต่โจทย์สำคัญคือการนำภารกิจเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับสังคมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น การเชื่อมโยงกับสังคมจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ การนำงานวิจัยที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แก้ปัญหาชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ แต่อีกส่วนหนึ่งคือการดึงประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัย เพื่อตรงตามความต้องการของชุมชน ใช้ประโยชน์ได้จริง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ

หน่วยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยของเราได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพันธกิจดังกล่าว คือ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ Innovation Hub ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่าย 13 สถาบันใน 9 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นด้านต่างๆมาบูรณาการกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอด และใช้เทคโนโลยีแปรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิตและการบริการ เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งผลสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

เครือข่ายของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการให้ทุนแก่สถาบันเครือข่ายเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในธรรมชาติ 5 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่อง E-commerce การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทักษะการจำหน่ายผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

 

ทั้งนี้ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของเครือข่ายทั้งสินค้าผลงานวิจัยที่สร้างจากองค์ความรู้ของนักวิชาการมหาวิทยาลัย งานสร้างสรรค์และสินค้าจากผู้ประกอบการและชุมชน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ในราคาที่สมเหตุสมผล ในพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตรที่ Innovation Hub ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเปิดสาขาอีก 2 แห่งคือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสาขาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บริเวณถนนนางงาม สงขลา และที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

พิธีเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

By | กิจกรรม/ข่าวสาร

พิธีเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี
– รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก รักษาการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กล่าวรายงาน
– พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเปิดศูนย์สาขาย่อย(Spoke) คณะศิลปกรรมศาสตร์

“นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง” (University Creative Council Network Lower Southern Branch Exhibition)

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

 

ม.อ.จับมือ12 เครือข่ายจัดงานวิจัย “ช๊อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง”

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง” (University Creative Council Network Lower Southern Branch Exhibition) ภายใต้หัวข้อ “ช้อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างมากมาย

กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการของเครือข่าย การสาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชนสวนลุงวร อ.ควนเนียง จ.สงขลา การแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเสวนาโครงการกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม Premium OTOP และกลุ่ม Startup มีการนำเอาผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ มาจัดแสดงโชว์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน คือนิทรรศการผลงานดีเด่น มี 8 เรื่องและโซนของนิทรรศการแสดงผลงานและจัดจำหน่ายจาก 13 เครือข่ายศูนย์นวัตกรรม รวมไปถึงกิจกรรมบนเวที ทั้งเรื่อง Premium OTOP การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เรื่อง High Value Services การยกระดับการท่องเที่ยวเรื่อง Startup การพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่