Category

ข่าวงานวิจัย

งานประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ณ โรงแรม Pearl Hotel ห้องประชุม เซ้าท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนำผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ร่วมจัดกับ อุทยานวิทย์ ฯ ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและแนวทาง การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้” โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ บรรยายในหัวข้อ “กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และโครงการนวัตกรรมที่จำเป็น ต่อการพัฒนาภูมิภาค (Regional Call) ” และ “การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 

“งาน ม.อ. วิชาการ” ประจำปี 2565

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Exhibition Center : RIEC) ภายใต้ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ. วิชาการ
ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ณ บูธ Q บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ รวมถึงจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่ลักษณะการให้บริการของศูนย์แสดงงานวิจัย ฯ มีการสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้สนใจที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

  1. กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม” ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม/บริการของศูนย์แสดงงานวิจัย ฯ ที่เชื่อมโยงบริการไปยังส่วนงานต่าง ๆ อาทิ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นและข่าวสารต่าง ๆ จึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มเพื่อน Line Official ของศูนย์แสดงงานวิจัย ฯ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 193 คน
  2. กิจกรรม “ขยะรีไซเคิลแลกรางวัล” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ นำขวดพลาสติก แก้วน้ำที่เป็นขยะและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ มาแลกรางวัล จาก RIEC จำนวน 25 คน
  3. กิจกรรม “ตอบคำถามกับ RIEC” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถาม ความรู้ในแคตตาล็อคของ RIEC เพื่อแลกของรางวัล จำนวน 30 คน
  4. กิจกรรม “หยิบสุ่ม แลกรางวัล” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หยิบสุ่ม รายชื่อผลิตภัณฑ์งานวิจัย ในกล่องสุ่มที่ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ และบอกสรรพคุณ หรือลักษณะของสินค้าให้ถูกต้อง จำนวน 15 คน

ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนงานประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกตั้งแต่ “ค้นหางานวิจัยและนวัตกรรม” ทุกรูปแบบที่มีศักยภาพพร้อมขาย/ให้บริการ และ/หรือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อมาจัดแสดงและจำหน่าย หรือให้บริการโดยการเชื่อมโยง/ประสานงานไปยังคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การมีรายได้และเป็นแนวทางในการทำความร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อหารายได้หรือสร้างธุรกิจบนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

 

งานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ภายในงานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย ณ โรงแรม La Flora เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยนำผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ร่วมจัดกับ คณะแพทย์แผนไทย อุทยานวิทย์ ฯ ซึ่งพบว่าโปรแกรมนี้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดโปรแกรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการ Post Covid Syndrome จากทั่ว โลก โดยคาดหวังว่า โปรมแกรมนี้จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

   

 

“Thailand International Health Expo 2022”

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Thailand Innovation Health Expo 2022 สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพ ฯ โดยนำผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ร่วมจัดกับ คณะแพทย์แผนไทย อุทยานวิทย์ ฯ และ เครือโรงพยาบาลเอสเตล่า เวิลด์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ที่น่าสนใจ อาทิ “ย้อนอายุร่างกาย ให้อ่อนเยาว์กว่าวัย ด้วยศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม” โดย RAKxa Weellness & Medical Retraat และ “การวางแผนดูแลสุขภาพด้วยการถอดรหัสพันธุกรรม” เป็นต้น

การเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้จัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2564 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) ได้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทสินค้างานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ ในงานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้จัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จังหวัดภูเก็ต จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับกฎบัตรไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ , รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา และอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้นำผลงานร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมการทบทวนสมรรถนะผู้บริหารและแผนธุรกิจ Wellness ภายใต้โครงการพัฒนาอันดามันนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ (The Andaman World Medical & Wellness Hub) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางแพทย์ครบวงจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1. การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมทุนในการดำเนินโครงการ 2. การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย 3. การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับ Premium เพื่อเน้นการบริการทางการแพทย์ครบวงจร 4. ศูนย์ดูแลสุขภาพแนวใหม่ หรือ Wellness Center เน้นการดูแลผู้สูงอายุ การใช้กีฬาบำบัด การแพทย์แผนไทย 5. วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ ประกอบด้วย การสร้างบุคลากรวิชาชีพ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 6. การนำนวัตกรรมทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสังคม โดยมีโรงแรมระดับห้าดาว นำร่องโครงการดังกล่าว ฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) La Flora Khaolak 2) Apsara Beachfront Resort and Villa 3) Graceland Khaolak Beach Resort 4) Ban Khaolak Beach Resort 5) Ramada Khaolak และ 6) Chongfah Resort Khaolak ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่น ๆ ในฝั่งอันดามันต่อไป

PSU Research expo and Innovation Showcase 2022

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

17 กุมภาพันธ์ 265 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงสินค้า ภายในงาน PSU Research expo and Innovation Showcase 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี รองงศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

 

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สาขาย่อย Spoke Innovation Hub ใณ อาคาร Kid+D@Historic Center ถนนนางงาม จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ประธานโครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แะ คุณธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ, หอประชุมคณะฯ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ 360 องศา
.
จากการพูดคุยหารือกันวันนี้ทางคณะฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยงานสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่กระบวนการวิจัยต่อไป

Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย

Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แต่โจทย์สำคัญคือการนำภารกิจเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับสังคมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น การเชื่อมโยงกับสังคมจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ การนำงานวิจัยที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แก้ปัญหาชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ แต่อีกส่วนหนึ่งคือการดึงประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัย เพื่อตรงตามความต้องการของชุมชน ใช้ประโยชน์ได้จริง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ

หน่วยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยของเราได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพันธกิจดังกล่าว คือ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ Innovation Hub ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่าย 13 สถาบันใน 9 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นด้านต่างๆมาบูรณาการกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอด และใช้เทคโนโลยีแปรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิตและการบริการ เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งผลสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

เครือข่ายของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการให้ทุนแก่สถาบันเครือข่ายเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในธรรมชาติ 5 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่อง E-commerce การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทักษะการจำหน่ายผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

 

ทั้งนี้ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของเครือข่ายทั้งสินค้าผลงานวิจัยที่สร้างจากองค์ความรู้ของนักวิชาการมหาวิทยาลัย งานสร้างสรรค์และสินค้าจากผู้ประกอบการและชุมชน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ในราคาที่สมเหตุสมผล ในพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตรที่ Innovation Hub ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเปิดสาขาอีก 2 แห่งคือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสาขาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บริเวณถนนนางงาม สงขลา และที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

โครงการ การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (High Value Service)

By | ข่าวงานวิจัย

 

หน่วยงานต้นสังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หัวหน้าโครงการ

โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช

การศึกษาศักยภาพด้านสินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนาภาคใต้ จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย บากันใหญ่ ควนโพธิ์ จังหวัดสตูล ตลาดริมน้ำคลองแดน ท่าหิน “วิถีโหนด นา เล” จังหวัดสงขลา บางปู ทรายขาว จังหวัดปัตตานี หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จังหวัดยะลา วัดชลธาราสิงเห และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส ทำให้ทราบถึงทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยว และโอกาสในการส่งเสริมให้ชุมชนเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณภาพด้วยโดยอาศัยศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ทั้งในด้านของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของผู้คน ที่มีความหลากหลายทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน

 

         

 

 

โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชน สวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (High Value Service)

By | ข่าวงานวิจัย

 

หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย ผศ.คำรณ  พิทักษ์

 

สวนลุงวร อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะเลี้ยงกล้าพันธุ์ไม้ และการเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตขายมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทดลองทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ จากผลผลิตของสวนเพื่อใช้เองภายในครอบครัวและเพื่อนบ้าน สนับสนุนและช่วยเหลือปรับปรุง ยกระดับในหลายด้าน สำหรับกิจกรรมหลักที่สวนลุงวรและชาวบ้านในชุมชุนดำเนินอยู่มี2 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มผู้มาเรียนรู้และมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอินทีร์แบบครบวงจร ลักษณะกิจกรรมได้แก่ การท่องเที่ยวแบบ One day trip, Camping, Home Stay, กลุ่มศึกษาดูงานเป็นต้นการจัดกิจกรรมเหล่านี้ อาศัยทรัพยากรในชุมชน ปราญช์ชาวบ้าน และความร่วมมือของชุมชนเป็นจุดขาย 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน 2.1 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน แปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ จากพื้นที่การเกษตรของชุมชน ซึ่งมีแผนจะขอรับรองมาตรฐาน Organic ในอนาคต 2.2 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ย สารอาหารบำรุงพืชสารป้องกันศัตรูพืชซึ่งผลิตจากจุลินทรีในท้องถิ่นและพัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์