Category

ข่าวอบรม

PSU Research expo and Innovation Showcase 2022

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม

17 กุมภาพันธ์ 265 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงสินค้า ภายในงาน PSU Research expo and Innovation Showcase 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี รองงศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 คุณปริญญา มิ่งสกุล คุณปิยาภัสร์ ปันฉิม และ คุณเมธิส โลหเตปานนท์ นักวิจัยตัวแทน จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เข้าสัมภาษณ์ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ในโครงการ “การปรับโครงสร้างแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในยุคหลังโควิด-19” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมยกระดับทักษะและคุณภาพของแรงงานสร้างสรรค์ไทย และเพื่อสนับสนุนโมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคหลังโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  เป็นผู้ให้ข้อมูลในโครงการ คราฟติ้ง ฟิวเจอร์ : วานีตา เป็นความร่วมมือระหว่าง British Council Thailand สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา ซึ่งสนับสนุนอนาคตของงานหัตถกรรม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในภาคหัตถกรรม โดยงานทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มจักสานทั้ง 4 กลุ่ม ในปัตตานีและนราธิวาส รวมถึงผลกระทบจาก COVID-19 ต่ออุตสาหกรรม แนวโน้มในอนาคต ความต้องการแรงงานหัตถกรรมและทักษะที่จำเป็น ในแง่ของการสร้างรายได้ นักท่องเที่ยว การเพิ่มทรัพยากรและการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน

 

PSU Bazaar Learning Marketplace

By | ข่าวอบรม
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2564 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมออกแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ซึ่งจัดโดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
งาน “PSU Bazaar Learning Marketplace”  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมาย
.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม “PSU Bazaar” จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ  และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งงาน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมการเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC – Global Affairs and Corporate Communication Center) หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ ได้แก่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมช่องทางการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Connext และ PSU Broadcast อีกด้วย
 

โครงการมหกรรมขับเคลื่อนความสุข เบสท์ดีล เบสเดย์

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เข้าร่วมกิจกรรม “โตโยต้าฝากร้าน” ใน “โครงการมหกรรมขับเคลื่อนความสุข เบสท์ดีล เบสเดย์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้แนะนำผลงาานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนา หรือต่อยอดทางความคิดของตน โดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯ ได้มี นางสาว วิภาดา กาญจนรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ขึ้นเป็นตัวแทนนำเสนผลงานและประชาสัมพันธ์ ประเภทเวชสำอางค์ต่าง ๆ จากงานวิจัย

 

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวงานวิจัย, ข่าวอบรม
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สาขาย่อย Spoke Innovation Hub ใณ อาคาร Kid+D@Historic Center ถนนนางงาม จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ประธานโครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แะ คุณธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ, หอประชุมคณะฯ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ 360 องศา
.
จากการพูดคุยหารือกันวันนี้ทางคณะฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยงานสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่กระบวนการวิจัยต่อไป

โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์สาขาย่อย (Spoke) มอ.ปัตตานี

By | กิจกรรม, กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สาขาย่อย Spoke Innovation Hub คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และ หัวหน้าศูนย์วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมทีมบริหารและบุคลากรศูนย์ Spoke นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ, หอประชุมคณะฯ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ 360 องศา
.
จากการพูดคุยหารือกันวันนี้ทางคณะฯ จะดำเนินการนำผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยงานสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่กระบวนการวิจัยต่อไป

กิจกรรม workshop การประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม โครงการ Innovation Hub

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศ 4.0 กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงประเมินผลงานของโครงการย่อยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 9 แห่ง โดยประเมินในด้านผลกระทบเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ต่อชุมชนและท้องถิ่น (Cultural and Socioeconomic Impact) และความคุ้มค่า (Value for Money) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ ณ โรงแรมวิก 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป (บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จํากัด) มาเป็นผู้บรรยาย

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ได้คัดเลือก Best case คือ โครงการพัฒนาผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ซึ่งได้นำ อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา  หัวหน้าโครงการพัฒนาผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และ นางปริยากร  ธรรมพุทธสิริ ผู้ประกอบการบริษัทรักบ้านเราจำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Workshop FRAMEWORK SROI โดยกิจกรรม มีการนำเสนอและสรุปขอบเขตการดำเนินงานวิจัยที่เป็น Best case ของแต่ละ Hubs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณา “กรอบการประเมินและตัวชี้วัด” “ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ” “โอกาสในการขยายผลลัพธ์ของโครงการ” และ “การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่”

“นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง” (University Creative Council Network Lower Southern Branch Exhibition)

By | กิจกรรม/ข่าวสาร, ข่าวอบรม

 

ม.อ.จับมือ12 เครือข่ายจัดงานวิจัย “ช๊อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง”

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง” (University Creative Council Network Lower Southern Branch Exhibition) ภายใต้หัวข้อ “ช้อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างมากมาย

กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการของเครือข่าย การสาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชนสวนลุงวร อ.ควนเนียง จ.สงขลา การแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเสวนาโครงการกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม Premium OTOP และกลุ่ม Startup มีการนำเอาผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ มาจัดแสดงโชว์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน คือนิทรรศการผลงานดีเด่น มี 8 เรื่องและโซนของนิทรรศการแสดงผลงานและจัดจำหน่ายจาก 13 เครือข่ายศูนย์นวัตกรรม รวมไปถึงกิจกรรมบนเวที ทั้งเรื่อง Premium OTOP การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เรื่อง High Value Services การยกระดับการท่องเที่ยวเรื่อง Startup การพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่

 

โครงการอบรม “หลักสูตร Design Thinking”

By | ข่าวอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตร Design Thinking

วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561

ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

หลักสูตร Design Thinking เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่มีจุดเน้นของการระดมความคิดการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์  ปรับ Mindset ความคิดเชิงนวัตกรรม การฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการ  ซึ่งสามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเอง ตลอดจนสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญของหลักสูตร Design Thinking ดังกล่าว จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการนำความรู้ไปต่อยอดเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม และมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการในหลายรูปแบบ ทั้งในด้านการใช้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไปประยุกต์

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการประเภทสินค้าหัตถกรรม/นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มาจากผลการวิจัยหรือการร่วมวิจัย และกลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากรในท้องถิ่นที่สนใจเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยใช้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิทยากร

          การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คุณคคนานต์  เจริญมาก

โครงการอบรม “การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรในท้องถิ่น”

By | ข่าวอบรม

โครงการอบรม “การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรในท้องถิ่น”

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องสรพงศ์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (ชั้น 3) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ประกอบการประเภทสินค้าหัตถกรรม/นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้องที่มาจากผลการวิจัยหรือการร่วมวิจัย และ กลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากรในท้องถิ่นที่สนใจเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยใช้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิทยาการ

ดร.วรพจน์ ปานรอด

คุณชารีฟ เด่นสุมิตร