Category

ข่าวอบรม

คณะเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์

By | ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการ

เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ

 

SMEs Springboard Success through Creative Economy

By | ข่าวอบรม

ตัวแทนจากศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

เข้าร่วมงาน SMEs Springboard Success through Creative Economy

พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องไทยจิตรลดา 2 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

ภายในงานนอกจากจะมีผลงานวิจัยจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศ 9 แห่งแล้ว ยังมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

และประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคส่วนต่างๆมาถ่ายทอดประสบการณ์งานสร้างสรรค์ อาทิเช่น คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวย

การศูนย์สร้าวสรรค์งานออกแบบ (TCDC), คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ จากโครงการ MIND Credit สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี

ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Dry Clean Only ที่นิตยสารแฟชั่น Vogue USA ให้การยกย่อง, ดร.ศิริกุล เลากัยกุล นักสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง, ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Invester Pitch, นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ เป็นต้น

 

โครงการอบรม การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรท้องถิ่น

By | ข่าวอบรม

 

โครงการอบรม การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรท้องถิ่น

โดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ดครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

 

วิทยากร

โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด จาก ม.อ.ปัตตานี

 คุณชารีฟ เด่นสุมิตร CEO Pinsouq Halal Marketplace จ.ยะลา 

 

โครงการ อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

By | ข่าวอบรม

โครงการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ”

By | ข่าวอบรม

โครงการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ”

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

วางแผนพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจ Start Up

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ประกอบการ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

วิทยาการ

ดร.วรพจน์ ปานรอด

ผศ.ดร. ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์

อ.นุรซาร์ธิดาห์ อุเซ็ง

 

 

 

เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ PINN Creative Space

By | ข่าวอบรม

ตัวแทนจากศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
และกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศทั้ง 9 แห่ง
ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ PINN Creative Space เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศทั้ง 9 แห่ง

By | ข่าวอบรม

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
SE & Business Matching โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Co-founder & Managing Director NISE Corporation
ในวันที่ 5 กรกฎาม 2561 ณ The Royal Gems Golf Resort

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศ

By | ข่าวอบรม

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Interpersonal & Networking โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง

อาจารย์ประจำสาขา cinema and digital media มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และทีมงาน ,Workshop Clinic Interpersonal & Networking โดย ดร.พองาม วีรุตมเสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ The Royal Gems Golf Resort