กลุ่มทอผ้านิคมฯลานข่อย  นิคมสร้างตนเองควนขนุน 

กลุ่มทอผ้านิคมฯลานข่อย  นิคมสร้างตนเองควนขนุน

Product Description

 

กลุ่มทอผ้านิคมฯลานข่อย  นิคมสร้างตนเองควนขนุน 

ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ.2545 ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบทโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ผ่านนิคมสร้างจนเองควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จัดอบรมการทอผ้าด้วยที่กระตุกให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 25 คน
ต่อมาปี พ.ศ.2546 ได้รับการ  สนับสนุนวิทยากร คือ นายสุพรรณสาร  โพธิ์ประเสริฐ จากส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สำนักพัฒนาอุตสากรรมรายสาขากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ฝึกอบรมการทำผ้าทอยกดอกเทคนิคการทอผ้าด้ายประยุกต์แบบพัฒนากระทั่งสมาชิกกลุ่มมีความรู้
ความสามารถพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนมีลายผ้าเป็นของกลุ่มเอง อาทิเช่น ลายดอกพะยอม  ลายแก้วกรมพัฒน์  ลายเพชรสงวนนาม
ลายเกร็ดแก้ว  ลายดอกดาหลา  ลายโพธิ์พรรสาร  ลายดอกทานตะวัน  ลายแก้วประยุกต์  เป็นต้น

 

ดอกพะยอมบานแล้วตามแนวผ้า                               ทอด้วยมือสวยโสภาน่าสวมใส่

“คนลายข่อย”ทำได้ไม่อายใคร                                  ความภูมิใจของเราชาวป่าพะยอม

ผ้าทอมือลือเลื่องถิ่นเมืองใต้                                     ผ้าแดนไกลพัทลุงมุ่งงานศิลป์

แสนเส้นด้ายหลายเส้นใยในแผ่นดิน                           คือทรัพย์สินภูมิปัญญาป่าพะยอม

 

กลุ่มทอผ้านิคมฯลานข่อย  นิคมสร้างตนเองควนขนุน 

ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทร 098-2078771, 093-6925253