ผลิตภัณฑ์กาบกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี

Product Description

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านเป็นกลุ่มชุมชนหัตถกรรมกาบกล้วยในพื้นที่บ้านปานาเระ หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยใช้วัตถุดิบต่าง ๆ จากกาบกล้วยและส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วยทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทางกลุ่มได้เน้นการใช้ประโยชน์ทุกส่วนของต้นกล้วย โดยเฉพาะกล้วยสายพันธุ์ตานี ที่พบมากในท้องถิ่น มีการนำมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กลุ่มกัทลีเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกร่วมดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจากสมาชิกภายใน ต.บาราโหม ในช่วงแรกมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็น 20 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและเยาวชนในตำบลบาราโหม สมาชิกจะมีส่วนร่วมในกระบวนการการผลิต โดยแบ่งหน้าที่กันในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยการดำเนินงานของกลุ่มได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดของที่ระลึก
ในงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดปัตตานี ปี 2555

ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น และผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากท้องถิ่น แต่กลุ่มยังคงต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำองค์ความรู้ ในมหาวิทยาลัยมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การเคลือบกาบกล้วยด้วยน้ำยาง การย้อมสี การออกแบบ ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนอาคาร ในบริเวณสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ให้เป็นที่ตั้งของกลุ่มกัทลี และสถานที่ผลิต พร้อมกับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพต่างๆ และผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สนใจ เข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มโดยการนำสินค้าผลิตภัณฑ์กาบกล้วยจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานต่างๆ