ผลิตภัณฑ์กาบกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี

Product Description

เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนและแม่บ้านในพื้นที่บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็น กลุ่ม “หัตถกรรมกาบกล้วย” ใช้วัตถุดิบจากต้นกล้วยโดยเฉพาะ “กล้วยตานี” ซึ่งพบมากในท้องถิ่นมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่ม อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ยังเน้น Green & Clean Innovationจึงได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนใจในงานศิลปะหัตถกรรม นอกจากนั้นได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยและเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพโดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการย้อมสีธรรมชาติเพื่อความสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

Facebook page : ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม  

Line Official : RIEC-PSU Official

โทร : 074 – 282290