โครงการพัฒนาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

Product Description

การดำเนินโครงการวิจัยนำเส้นใยสับปะรดมามาตีเป็นเส้นด้ายและทอเป็นผืนผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้วิจัย ผู้ประกอบการและชุมชน ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดขายหลัก  เริ่มตั้งแต่การนำใบสับปะรดที่ชาวไร่ทิ้งมาทำวัตถุดิบหลัก ผ่านกระบวนการผลิตเป็นผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งที่เหลือใช้แล้วให้เป็น Premium Products  เน้นความเป็นธรรมชาติและยึดมั่นในหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกระแสนิยมของโลกและคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและยุโรป  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในลักษณะ Social Enterprise เพื่อพัฒนาชุมชนในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจ อาศัยการขับเคลื่อนจากความสามารถในการทำการตลาดและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตเดิมและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยอาศัยงานวิจัยและเทคโนโลยีเคมี มาช่วยในการพัฒนา เช่น การทอผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยด้ายสับปะรด ที่มีคุณสมบัติเหนียวและคงทน บางเบา มาผ่านการย้อมด้วยสีธรรมชาติแทนเคมีให้สวยงาม  จากนั้นนำมาออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก เช่น การผลิตรองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี กระเป๋า เครื่องประดับและอื่น ๆ