PMC Pharmacy Care Turmeric Extract Showder Gel ReFreshing Fragrance

Product Description

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายโดยใช้สารสกัดขมิ้นชันเป็นสารสำคัญ เป็นของเหลวใสข้นหนืดสีเหลืองส้ม กลิ่นหอมสดชื่น ลดการสะสมของแบคทีเรียบนผิวหนัง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขมิ้นชันซึ่งเป็นสมุนไพร Product Champion ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ในรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในภาคใต้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตระดับอุตสาหกรรมเจลอาบน้ำขมิ้นชันอย่างครบวงจร โดยเน้นการทำงานและใช้บริการจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลัก ดังนี้

  • แหล่งวัตถุดิบ ผงเหง้าขมิ้นชัน เป็นผงแห้งสีเหลืองส้ม กลิ่นขมิ้นอ่อน ๆ จากโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เป็นวัตถุดิบเกรดที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรขมิ้นชันแคปซูล ซึ่งใช้เหง้าขมิ้นชันที่ปลูกในสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนในโครงการลังกาสุกะโมเดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
  • การแปรรูปสมุนไพร สารสกัดขมิ้นชัน เตรียมโดยใช้เครื่องสกัดสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข้อดี คือสามารถเตรียมสารสกัดขมิ้นชันได้ในครั้งละปริมาณมาก กระบวนการสกัดทำได้อย่างต่อเนื่องในระบบปิด ตั้งแต่ การหมัก การกรอง และการระเหยตัวทำละลายสกัด
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ใช้ต้นแบบสูตรตำรับจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสบู่เหลวใสขมิ้นชันเพื่อรักษาแผลของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และทำการพัฒนาสูตรตำรับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีกลิ่นหอมสดชื่น และ ไม่ใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม มีความคงสภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียตามวิธีของเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา โดยใช้จุลินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ Candida albicans, Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, และ Aspergillus brasiliensis การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคบนผิวหนัง ได้แก่ S. aureus และ S. epidermidis โดยใช้ Agar well diffusion method เกิด Inhibition zone 23.40 + 1.51 และ 24.97 + 1.32 mm ตามลำดับ

วิธีใช้ : ใช้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 10-1-6100058442

3 ขนาด 100 ml/300ml/1000 ml ราคาจำหน่าย 40/99/229 บาท

 

ช่องทางการติดต่อ
โทร : 074 – 282290
Facebook : ศูนยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 www.ucclowersouth.com
Line : UCCNPSU
E-mail : uccpsu@gmail.com