บริการของเรา

บริการหลัก บริการของเรา 3 หัวข้อ

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้

  • การพัฒนาสินค้าต้นแบบ (Prototype) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และใช้ Lab Facility

  • การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

2. สนับสนุนผู้ประกอบการ

  • การให้คำปรึกษาธุรกิจ

  • การหาเครือข่ายธุรกิจ

  • การจับคู่ธุรกิจ

  • การหาแหล่งทุน

  • การสนับสนุนทรัพยากร

  • การให้บริการทางด้านทรัพย์สินปัญญา

  • การทดสอบตลาด และประชาสัมพันธ์

  • การให้บริการด้านสัญญา และข้อกฎหมาย

  • การขอรับบริการอื่น ๆ

3. ฝึกอบรมบุคลากร

  • การให้บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร