แผนผังองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากร

รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

suppasil.m@psu.ac.th

0-7428-6960

น.ส.ศศิธร คงทอง

ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

sasitorn.k@psu.ac.th

0-7428-6965

น.ส.รุ่งนภา ประทุมแสงหิรัญ

เจ้าหน้าที่การตลาด

rungnapa.p@psu.ac.th

0-7428-2290

น.ส.ปิ่มกมล แสงอุบล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (spokes)

pimkamol.s@psu.ac.th

096 – 989 0770

นายสุชัญญ์ พฤกษวัลต์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (spokes)

suchan.p@psu.ac.th

096 – 265 5429

นางสาวศศิธร ดีใหญ่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (spokes)

kuk_kik7@hotmail.com

084 – 197 5703

นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (spokes)

tulyada.tn@gmail.com

082-260-2039