อุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสาหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า (Standing frame for a child with development disability)

Product Description

อุปกรณ์ฝึกการยืนสำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า ที่สร้างขึ้นมีชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Stand & Smile เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต การสร้างสมดุลของร่างกายท่อนบน และมีผลทางอ้อมในด้านจิตวิทยา การเรียนรู้ทางสังคมของเด็ก โดยมีราคาที่ไม่แพง สามารถซื้อไปใช้ในการช่วยฝึกเด็กที่มีพัฒนาการช้าที่บ้าน และเหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อทำให้อุปกรณ์มีการประกอบใช้งานที่ง่ายและสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้กลไกที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วย ตัวโครงที่แบ่งเป็นส่วนฐานสำหรับการวางเท้า ส่วนที่วางมือและท่อนแขน ส่วนพยุงตัวในการยืน และด้ามจับเพื่อใช้ในการเข็นเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ โดยส่วนต่าง ๆ ของตัวโครงของอุปกรณ์จะถูกประกอบจับยึดด้วยสกูรและน็อต ที่โครงส่วนฐานสำหรับการวางเท้าจะมีลูกล้อที่สามารถล็อคได้และมีเสาในแนวตั้งเพื่อช่วยให้อุปกรณ์สามารถปรับระยะในแนวตั้งได้ ที่โครงส่วนพยุงตัวในการยืนจะมีแถบรัดช่วงสะโพก แถบรัดช่วงลาตัวและแถบรัดช่วงเข่า

คณะนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ญ. วิภาวรรณ ลีลาสาราญ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

 

ช่องทางการติดต่อ
โทร : 074 – 282290
Facebook : ศูนยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 www.ucclowersouth.com
Line : UCCNPSU
E-mail : uccpsu@gmail.com