โครงการอบรม “หลักสูตร Design Thinking”

By ตุลาคม 17, 2018ข่าวอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตร Design Thinking

วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2561

ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

หลักสูตร Design Thinking เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่มีจุดเน้นของการระดมความคิดการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์  ปรับ Mindset ความคิดเชิงนวัตกรรม การฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการ  ซึ่งสามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเอง ตลอดจนสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญของหลักสูตร Design Thinking ดังกล่าว จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการนำความรู้ไปต่อยอดเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม และมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการในหลายรูปแบบ ทั้งในด้านการใช้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไปประยุกต์

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการประเภทสินค้าหัตถกรรม/นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มาจากผลการวิจัยหรือการร่วมวิจัย และกลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากรในท้องถิ่นที่สนใจเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยใช้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ประเภทหัตถกรรมหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิทยากร

          การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คุณคคนานต์  เจริญมาก